Dzisiaj jest:
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, telefon: 95 74 82 411
Polish English French German Russian

 

Wykaz sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Międzychodzie.

 • Epidemiologia

   

  Oddział Nadzoru Sekcja Epidemiologii
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 12
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:
  1. Nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  2. Nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
  3. Nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
  4. Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
  5. Przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  6. Monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
  7. Prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
  8. Sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu międzychodzkiego, zwanego dalej „powiatem”;
  9. Sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
  10. Udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne

  Formularze

  Formularze

 • Higiena Dzieci i Młodzieży

   

  Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 20
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności do zadań realizowanych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

  2. Dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
  - ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
  - ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii.

  3. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach Chemicznych

  Wypoczynek

  Wypoczynek

  Wytyczne dla sal zabaw

  Wytyczne dla sal zabaw

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Higiena rąk

  Higiena rąk

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Problematyka wszawicy

  Problematyka wszawicy

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

 • Higiena Komunalna

   

  Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 14
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Sekcja Higieny Komunalnej realizuje zadania:
  1. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  - obiektów i środków transportu publicznego,
  - obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  - miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  - obiektów użyteczności publicznej

  2. Nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej.

  3. Prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  4. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  5. Nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz nad jakością wody w tych obiektach.

  6. Konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody.

  7. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
  - stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu.

  8. Koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

  9. Wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.

  11. Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  12. Prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Hałas

  Hałas

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Bezpieczeństwo wodne w budynkach

  Bezpieczeństwo wodne w budynkach

  Zalecenia dla stomatologów

  Zalecenia dla stomatologów

 • Higiena Pracy

   

  Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Pracy
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 15
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:
  1. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych.

  2. Nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy.

  3. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  - substancji chemicznych i ich mieszanin,
  - produktów biobójczych i substancji czynnych,
  - prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  - środków ochrony roślin,
  - substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

  4. Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  - występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  - występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  - stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  - usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  - klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  5. Nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);

  6. Udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;

  7. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;

  8. Współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  9. Prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Formularze do pobrania

  Formularze do pobrania

  Przydatne linki

  Przydatne linki

 • Oddział Higieny Radiacyjnej

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
  tel. (61) 8544-842,
  fax. (61) 8544-843
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Higieny Radiacyjnej wraz z sekcjami w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, prowadzi, jako pierwsza instancja, nadzór związany z ochroną pracownika, pacjenta i ludności przed promieniowaniem jonizującym oraz elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.
  1. Nadzoruje:
  stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w medycznych pracowniach rentgenowskich,
  warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz przestrzeganie wymagań systemów zapewnienia jakości w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i radioterapii,
  warunki środowiska pracy w zakresie ochrony przed polem i promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 0÷300 GHz.
  2. Kontroluje:
  jednostki organizacyjne stosujące izotopowe źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz stosujące otwarte źródła promieniotwórcze w terenie,
  zawartość radionuklidów w elementach środowiska i w środkach spożywczych metodą spektrometryczną,
  natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach przebywania ludzi.
  3. Prowadzi ewidencję użytkowników urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i urządzeń generujących pola elektromagnetyczne.
  4. Uczestniczy w działaniach związanych z likwidacją skutków wystąpienia zdarzeń radiacyjnych w ramach współpracy z organami dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz właściwymi komórkami Urzędu Wojewódzkiego.
  5. Prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności przekroczeń limitów dawek promieniowania jonizującego, a także każdego nieuzasadnionego wzrostu dawek ponad dotychczasowe wartości.
  6. Ocenia narażenie, w postępowaniu o uznawanie choroby za chorobę zawodową, pracowników zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem.
  7. Prowadzi działalność opiniotwórczą, informacyjną i popularyzatorską w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem.

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

 • Higiena Żywności i Żywienia

   

  Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 17
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Sekcji Higieny Żywności i Żywienia należy w szczególności:
  - realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności,
  - przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.),
  - ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń,
  - sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością,
  - udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych,
  - prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
  - przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej,
  - sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
  - wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę,
  - wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu,
  - prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej,
  - pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności,
  - podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków,
  - prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności

  Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

  Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

 • Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

   

  Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
  tel. 95 748 2411, 95 748 2408 w. 19
  fax 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.

  Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich. Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwem powiatowym, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach. Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania. Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie we współpracy z władzami lokalnymi, które konsolidują mieszkańców powiatu, odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych. Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Moje Dziecko Idzie do Szkoły

  Moje Dziecko Idzie do Szkoły

  Zrób Test na HIV

  Zrób Test na HIV

  Trzymaj formę

  Trzymaj formę

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  World Health Organization

  World Health Organization

  Meningokoki

  Meningokoki

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Stop HCV

  Stop HCV

  Profilaktyka Raka Piersi

  Profilaktyka Raka Piersi

  Swiss Contribution

  Swiss Contribution

  Dopalacze

  Dopalacze

  Zdrowie Dziś

  Zdrowie Dziś

  Bezpieczeństwo Żywności

  Bezpieczeństwo Żywności

  Wszawica

  Wszawica

  Lekki Tornister

  Lekki Tornister

  Bezpieczne Walentynki

  Bezpieczne Walentynki

 • Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   

  Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
  tel. 95 748 2408, 95 748 2411 w. 16
  fax. 95 748 3501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:
  - opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  - opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

  - wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  - kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi,

  - zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,

  - uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

  - wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Loading...