Dzisiaj jest:
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód, telefon: 95 74 82 411
Polish English French German Russian

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,

Która nas obezwładnia i zabiera w nieznane………..

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26.02.2019 roku zmarł

lek.med. Krzysztof Borkowski

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Międzychodzie w latach 1996-2002.

Pogrzeb odbędzie się 04.03.2019 roku o godz.1100 na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie

                                                                                                                                                                     W smutku pogrążeni

                                                                                                                                                                      Dyrektor i pracownicy

                                                                                                                                                                      PSSE w Międzychodzie

 

 

 

 

SPOT- ,,NIEPODLEGŁA DO HYMNU"

 

Informacja dla klienta dot. ankiety Wypełniona ankietę można przesłać elektronicznie na adres sekretariatu PSSE w Międzychodzie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź wrzucić do skrzynki dostępnej w budynku Stacji (I piętro)

ANKIETA do pobrania

wsse-poznan

 • Udzielane Informacje w zakresie dzia?a? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej

   

  Udzielane Informacje w zakresie dzia?a? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej

   Udzielane Informacje w zakresie dzia?a? Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej

  Numer telefonu

  Komórka organizacyjna adres

  Kontakt dla mediów

  (61) 8544 810

  Rzecznik Prasowy

  Ewelina Suska

  Pozna?, ul. Libelta 36

  Profilaktyka chorób zaka?nych

  (61) 656 8043

  Oddzia? Epidemiologii (DN?E)

  Pozna?,

  os. Przyja?ni 118

  Obowi?zkowe szczepienia ochronne

  (61) 656 8046

  Szczepienia zalecane dla osób wyje?d?aj?cych za granic?

  Przydatne informacje (link)

  INFOLINIA: (61) 656 8040

  PUNKT SZCZEPIE?

  OCHRONNYCH

  REJESTRACJA: (61) 656 8036

  LEKARZ: (61) 656 8037

  Sekretariat:

  - informacje dotycz?ce  materia?ów

  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci? (w zakresie nadzoru bie??cego)

  - informacje ogólne

  (61) 8544 813

  Oddzia? Higieny ?ywno?ci ?ywienia i Przedmiotów U?ytku (DN-H?)

  Pozna?,

  ul. Libelta 36

  - porady grzybowe

  - zg?aszanie skarg na niew?a?ciw? jako?? ?rodków spo?ywczych

  - butelkowane wody mineralne

  (61) 8544 846

  - znakowanie ?rodków spo?ywczych

  - suplementy diety, ?rodki specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

  - stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zak?adach obrotu i produkcji ?ywno?ci

  - kosmetyki, ?ywno?? genetycznie modyfikowana (GMO), ?rodki zast?pcze 

  (61) 8544 822

  - import/eksport ?ywno?ci

  - zanieczyszczenia ?ywno?ci

  (61) 8544 823

  Kierownik Oddzia?u

  (61) 8544 811

  Sekretariat

  (61) 656 8012

  Oddzia? Higieny Komunalnej

  (DN-HK)

  Pozna?,

  os. Przyja?ni 118

  - Jako?? wody w k?pieliskach i miejscach wykorzystywanych do k?pieli

  - woda przeznaczona do spo?ycia przez ludzi

  - baseny k?pielowe

  (61) 656 8016

  - uci??liwo?ci powodowane  elementami ?rodowiska zewn?trznego (uci??liwo?ci zapachowe, ha?as itp.)

  (61) 656 8014

  - dzia?alno?? obiektów us?ugowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty turystyczne, transport)

  - ekshumacja

  (61) 656 8015

  Zagadnienia dotycz?ce placówek s?u?by zdrowia

  (61) 656 8018/8019

  Sekretariat - sprawy ogólne dot. higieny pracy

  (61) 656 8006

  Oddzia? Higieny Pracy       (DN­­?HP)

  Pozna?,

  os. Przyja?ni 118

  - warunki BHP w zak?adach pracy

  - czynniki rakotwórcze

  - czynniki biologiczne

  (61) 656 8008

  - substancje chemiczne i ich mieszaniny

  - produkty biobójcze

  (61) 656 8009

  - choroby zawodowe

  - warunki BHP w zak?adach pracy

  (61) 656 8010

  Kierownik Oddzia?u

  (61) 656 8005

  Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i m?odzie?y

  (61) 656 8000

  Oddzia? Higieny Dzieci i M?odzie?y

  (DN-HD)

  Pozna?, os. Przyja?ni 118

  (61) 656 8003

  (61) 656 8004

  (61) 656 8002

  Sekretariat :  odbiór zezwole?, zgód, itp.

  (61) 8544 842

  Oddzia? Higieny Radiacyjnej

  (DN-HR)

  Pozna?,

  ul. Libelta 36

  - zezwolenia na stosowanie aparatów rtg

  - informacje dot. promieniowania jonizuj?cego

  (61) 8544 840

  - pola elektromagnetyczne (np. telefonia komórkowa)

  (61) 8544 844

  Kierownik Oddzia?u

  (61) 8544 841

  Sekretariat - Kierownik Oddzia?u informacje ogólne

  (61) 22 76 004

  Oddzia? Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (DN?NS)

  Pozna?,

  ul. Gronowa 22

  - opiniowanie projektów

  - uwarunkowania ?rodowiskowe

  - sprawozdanie z pomiarów PEM

  - opiniowanie os?on rtg

  - odbiory obiektów

  (61) 22 76 007

  Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddzia?ywania na ?rodowisko (m.in. m.p.z.p., studium)

  (61) 22 76 009

  Odst?pstwa od warunków technicznych

  (61) 22 76 010

  Programy dostosowawcze obiektów s?u?by zdrowia

  (61) 22 76 008

  Kierownik Oddzia?u

  (61) 8544 850

  - badania mikrobiologiczne

  - badania serologiczne

  - kontrola procesów sterylizacji - Sporal A

  - badania czysto?ciowe

  (61) 8544 907

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  (LB-MP)

  Pozna?, ul. Nowowiejskiego 60

  - zaka?enia jelitowe

  - badania na nosicielstwo Salmonella/Shigella

  (61) 8544 905

  - badania genetyczne

  - badania wirusologiczne

  - badania serologiczne

  (61) 8544 902/903

  Kierownik laboratorium

  (61) 8544 901

  BADANIA (KSI??ECZKA) Dla CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH

  Przydatne informacje (link)

  Infolinia: (61) 8544 900

  Punkt przyjmowania prób:

  (61) 8544 910

  Informacje dotycz?ce:

  - przyjmowania  próbek do bada?

  - wydawanie sprawozda? z  bada?

  (61) 8544 814

  Laboratorium Badania

  ?ywno?ci i Przedmiotów U?ytku (LB??iPU)

  Pozna?,

  ul. Noskowskiego 21

  Badania  chemiczne ?ywno?ci

  (61) 8544 872/847

  Badania mikrobiologiczne ?ywno?ci  i przedmiotów u?ytku

  (61) 8544 816/854

  Badanie chemiczne materia?ów i wyrobów do kontaktu  z ?ywno?ci?

  (61) 8544 892

  Badanie ?ywno?ci w kierunku obecno?ci

  organizmów genetycznie modyfikowanych

  (61) 8544 855

  Informacje o badaniach wykonywanych w laboratorium

  (61) 8544 880

  Dostarczanie próbek do bada?

  (61) 8544 826

  Laboratorium Badania Wody i Gleby (LB-WG)

  Pozna?, ul. Noskowskiego 21

  - zlecanie bada?

  - wyniki bada?

  (61) 8544 831/829

  - pomiary ha?asu, drga? i o?wietlenia w ?rodowisku pracy

  - pomiary ha?asu w pomieszczeniach

  (61) 656 8029

  Laboratorium Badania ?rodowiska Pracy i Powietrza (LB-?PiP)

  Pozna?,

  os. Przyja?ni 118

  - badania czynników chemicznych w ?rodowisku pracy

  - badania czynników chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

  (61) 656 8030

  - pomiary zapylenia w ?rodowisku pracy

  - pomiary mikroklimatu i wentylacji w ?rodowisku pracy

  - badania mikrobiologiczne w ?rodowisku pracy i w pomieszczeniach

  (61) 656 8031

  - badanie ?ywno?ci, materia?ów budowlanych na ska?enia promieniotwórcze

  - zdarzenie radiacyjne ? zg?oszenie ska?enia izotopem

  (61) 8544 845

  Laboratorium Bada? Radiacyjnych (LB-R)

  Pozna?, ul. Libelta 36

  - realizacja programów z zakresu profilaktyki  antytytoniowej w szko?ach

  - inne dzia?ania o tematyce antytytoniowej

  (61) 656 8021

  Oddzia? O?wiaty Zdrowotnej (OZ)

  Pozna?,

  os. Przyja?ni 118

  - program ?Moje Dziecko Idzie do Szko?y?

  - projekt ?B?d?my zdrowi ? wiemy, wi?c dzia?amy?

  (61) 656 8023

  - realizacja dzia?a? z zakresu zapobiegania zaka?eniom HIV/AIDS

  - program ?Trzymaj Form?!?

  (61) 656 8024

  - realizacja dzia?a? z zakresu o?wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

  (61) 656 8020

   

  ms word

  kliknij, aby pobra?

 • dla klienta
 • Nowy zak?ad fryzjerski, kosmetyczny, tatua?u, odnowy biologicznej

   

  Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny by? spe?nione przy otwieraniu nowego zak?adu us?ugowego (zak?ad fryzjerski, kosmetyczny, tatua?u i odnowy biologicznej)
  Obecnie brak aktu prawnego, który okre?la?by szczegó?owe wymogi dla obiektów ?wiadcz?cych us?ugi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatua?u i odnowy biologicznej. Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó?owych wymaga? sanitarnych, jakim powinny odpowiada? zak?ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua?u i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) straci?o swoj? moc prawn?. Brak jest równie? informacji o terminie wprowadzenia w ?ycie nowego rozporz?dzenia. Istnieje natomiast projekt, który mo?na znale?? na stronach internetowych (np. https://legislacja.rcl.gov.pl).
  Rozpocz?cie dzia?alno?ci us?ugowej w ww. zakresie wi??e si? z dostosowaniem lokalu u?ytkowego do wytycznych zawartych w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), które okre?la m.in. wysoko?? pomieszcze?, o?wietlenie, rodzaj wentylacji.
  Je?eli zak?ad nie b?dzie zlokalizowany w pomieszczeniach przeznaczonych na dzia?alno?? us?ugow?, wówczas nale?y uzyska? zgod? Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmian? sposobu u?ytkowania pomieszcze? przeznaczonych na ten cel.
  Przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci opini? sanitarn? mo?e wyda? w?a?ciwy pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawieraj?cy opis ?wiadczonych us?ug, inwentaryzacj? pomieszcze?, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchni?, wyposa?enie, wysoko??, rodzaj wentylacji, o?wietlenie, rozwi?zania instalacji wodno ? kanalizacyjnej, w tym dost?p do wody przeznaczonej do spo?ycia i jej jako?ci oraz przewidywan? liczb? pracowników). Rzut i przekrój pomieszcze? powinien by? opatrzony legend? oraz nazw? i adresem inwestycji.
  Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
  Pomieszczenia zak?adów, które nie odpowiadaj? wymogom stawianym w zakresie wysoko?ci pomieszcze?, o?wietlenia naturalnego lub s? usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyska? akceptacj? Wielkopolskiego Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku o?wietlenia naturalnego lub obni?enia poziomu pod?ogi poni?ej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z w?a?ciwym okr?gowym inspektorem pracy).
  Narz?dzia wielokrotnego u?ycia wykorzystywane w ww. zak?adach powinny by? poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczn? metod? sterylizacji jest sterylizacja par? wodn? w nadci?nieniu (poprzez autoklawowanie).
  Organy kontrolne nie sugeruj? producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielko?? zale?y od ilo?ci sterylizowanego sprz?tu, dlatego te? wybór nale?y do osoby kupuj?cej i stosuj?cej urz?dzenie.
  Procesy dezynfekcji przeprowadza si? ?rodkami biobójczymi zgodnymi z ustaw? z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje si? wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka?e? i chorób zaka?nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) osoby podejmuj?ce lub wykonuj?ce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo?liwo?? przeniesienia zaka?enia lub choroby zaka?nej na inne osoby, podlegaj? obowi?zkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich nale?? osoby ?wiadcz?ce us?ugi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych bada? okre?la lekarz medycyny pracy.
  Wielkopolski Pa?stwowy Inspektor Sanitarny informuje, i? zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka?e? i chorób zaka?nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) ? osoby podejmuj?ce czynno?ci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ci?g?o?ci tkanek ludzkich, s? obowi?zane do wdro?enia i stosowani procedur zapewniaj?cych ochron? przed zaka?eniami ora chorobami zaka?nymi. Procedury te powinny regulowa? sposób post?powania przy wykonywaniu czynno?ci, w trakcie których dochodzi do naruszenia ci?g?o?ci tkanek ludzkich, zasady stosowania sprz?tu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i b?on ?luzowych oraz dekontaminacji pomieszcze? i urz?dze?. Na wniosek podmiotu obowi?zanego do wdro?enia i stosowania procedur, w?a?ciwy pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
  Bezpo?redni nadzór nad zak?adami ?wiadcz?cymi us?ugi fryzjerskie, kosmetyczne, tatua?u oraz odnowy biologicznej sprawuje w?a?ciwy terenowo Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego nale?y zg?osi? fakt rozpocz?cia dzia?alno?ci. Adresy Pa?stwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajduj? si? na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.

 • Stoisko ?wiadcz?ce us?ugi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych
  wsse-poznan

   

  Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spe?nia? osoby ?wiadcz?ce us?ugi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych.

  Prowadzenie stoiska ?wiadcz?cego us?ugi kosmetyczne np. z zakresu piel?gnacji d?oni dzia?aj?cego w centrach i galeriach handlowych wi??e si? z brakiem mo?liwo?ci korzystania z bie??cej ciep?ej i zimnej wody oraz niedostatecznego o?wietlenia miejsca pracy. Ograniczony dost?p do wody mo?e powodowa? niedok?adne mycie stosowanych narz?dzi. Poza wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wi??e si? ze zwi?kszonym ruchem powietrza w ci?gu komunikacyjnym, co w konsekwencji mo?e powodowa? wyst?powanie zwi?kszonej flory bakteryjnej.
  Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których mo?e dochodzi? do naruszenia ci?g?o?ci tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego re?imu sanitarnego zwi?zane jest z ryzykiem przenoszenia zaka?e?, w tym wirusowego zapalenia w?troby typu B (wzw B), wirusowego zapalenia w?troby typu C (wzw C) oraz zaka?enie wirusem HIV (do przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10 -5 ml zaka?onej krwi - ilo?? nie widoczna go?ym okiem).
  Wirusowe zapalenie w?troby typu C zosta?o uznane przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO) za jedno z najwi?kszych ?wiatowych zagro?e? epidemiologicznych. Ze wzgl?du na wieloletni bezobjawowy przebieg zaka?enia HCV, chorob? okre?lono mianem ?wirusowej bomby zegarowej?. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków przewlek?ych wirusowych zapale? w?troby na ?wiecie. Ogó?em szacuje si?, ?e na ?wiecie zaka?one mo?e by? 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysi?cy osób.
  W przypadku stosowania narz?dzi wielokrotnego u?ycia takich jak c??ki, no?yczki, wymagane jest ich przygotowanie do u?ycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w sterylizatorach (autoklawach).
  Procesy dezynfekcji przeprowadza si? ?rodkami biobójczymi zgodnymi z ustaw? z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje si? wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu. Nale?y równie? ?ci?le stosowa? si? do zasad zawartych w instrukcji producenta preparatu dezynfekcyjnego.
  Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na mycie powierzchni i sprz?tów nie powoduj?cych naruszenie ci?g?o?ci tkanek ludzkich np. p?dzelki. Po ka?dym u?yciu powinny by? dok?adnie myte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiega? ponownemu zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
  Podczas ?wiadczenia us?ug kosmetycznych nale?y przestrzega? zasad przedstawionych w art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka?e? i chorób zaka?nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) który mówi, i? osoby inne ni? udzielaj?ce ?wiadcze? zdrowotnych podejmuj?ce czynno?ci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ci?g?o?ci tkanek ludzkich, a takie czynno?ci mog? by? podejmowane przy ?wiadczeniu us?ug kosmetycznych, s? obowi?zane do wdro?enia i stosowania procedur zapewniaj?cych ochron? przed zaka?eniami oraz chorobami zaka?nymi (procedury powinny regulowa? m.in. sposób post?powania przy wykonywaniu czynno?ci, w trakcie których dochodzi do naruszenia ci?g?o?ci tkanek ludzkich, zasady stosowania sprz?tu poddawanego sterylizacji). Na wniosek podmiotu obowi?zanego do wdro?enia i stosowania procedur, w?a?ciwy pa?stwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmuj?ce lub wykonuj?ce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo?liwo?? przeniesienia zaka?enia lub choroby zaka?nej na inne osoby, podlegaj? obowi?zkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich nale?? osoby ?wiadcz?ce us?ugi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych bada? okre?la lekarz medycyny pracy.
  Jako?? wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, zw?aszcza jako?? mikrobiologiczna powinna odpowiada? analogicznym wymaganiom jak woda przeznaczona do spo?ycia, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Woda powinna pochodzi? ze sprawdzonych ?róde? (wodoci?g publiczny) oraz powinna by? w?a?ciwie przechowywana i zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Na jako?? wody w zbiorniku wp?yw ma m.in. stan higieniczny zbiornika, jego czysto?? czy wyst?powanie osadów.
  Ca?kowita odpowiedzialno?? za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne konsekwencje spoczywa na osobie ?wiadcz?cej us?ugi.

 • Jak uzyska? odst?pstwo od warunków technicznych
  wsse-poznan

   

  Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze?nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymaga?, jakim powinny odpowiada? pomieszczenia i urz?dzenia podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz? /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Pa?stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mo?e wyda? zgod? na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

  1. Odst?pstwa od zag??bienia
  - usytuowanie poziomu pod?ogi pomieszczenia us?ugowego i produkcyjnego poni?ej poziomu terenu przyleg?ego do budynku okre?la § 73 ust. 3 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - usytuowanie poziomu pod?ogi pomieszcze? pracy sta?ej, w gara?u, w suterenie, w my?l § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze?nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - usytuowanie poni?ej terenu urz?dzonego przy budynku pomieszcze?, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi okre?la § 14 ust. 5 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymaga?, jakim powinny odpowiada? pomieszczenia i urz?dzenia podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz? /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

  2. Odst?pstwo od o?wietlenia
  - o?wietlenie wy??cznie ?wiat?em elektrycznym pomieszcze? pracy sta?ej formu?uje § 25 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze?nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - o?wietlenie wy??cznie ?wiat?em sztucznym w tym elektrycznym pomieszcze? pracy sta?ej okre?la § 58 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

  3. Odst?pstwa od wysoko?ci
  - zani?on? wysoko?? pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje si? na podstawie § 72 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - zani?on? wysoko?? pomieszczenia pracy sta?ej do nie mniejszej ni? 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze?nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.

  4. Zmniejszenie odleg?o?ci usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady sta?e zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.

  5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spe?nienia wymaga?zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

 • Jak zapobiega? zaka?eniom paso?ytami uk?adu pokarmowego
  wsse-poznan

   

  Aby zapobiec zaka?eniom ró?nymi paso?ytami przewodu pokarmowego, nale?y przestrzega? nast?puj?cych zasad:
  - dok?adnie my? r?ce ? szczególnie:
        - przed jedzeniem
        - przed przygotowywaniem posi?ków
        - po wyj?ciu z ubikacji
        - po zabawie z psem lub kotem
        - po zabawie w piaskownicy
        - po pracy w ogrodzie
  - obcina? krótko paznokcie,
  - nie u?ywa? wspólnych r?czników,
  - cz?sto zmienia? bielizn? osobist? i po?cielow?,
  - utrzymywa? w czysto?ci ?azienki, ubikacje, a tak?e kuchnie i inne pomieszczenia zwi?zane z przygotowywaniem posi?ków,
  - t?pi? owady i gryzonie przenosz?ce jaja i cysty paso?ytów,
  - dok?adnie my? warzywa i owoce, szczególnie spo?ywane w stanie surowym,
  - p?uka? owoce le?ne i grzyby,
  - nie je?? surowego lub niedogotowanego mi?sa,
  - je?li karmi si? psy odpadkami poubojowymi, nale?y odpadki przedtem ugotowa?,
  - okresowo odrobacza? psy i koty,
  - nie nawozi? upraw fekaliami ludzkimi,
  - okresowo zmienia? piasek w piaskownicach, w których bawi? si? dzieci - nawet silne mrozy nie niszcz? jaj paso?ytów!
  - zabezpiecza? piaskownice siatk?, aby uniemo?liwi? zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

 • Jak zatwierdzi? laboratorium z zakresu badania wody przeznaczonej do spo?ycia
  wsse-poznan

   

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? laboratoriów do wykonywania bada? próbek wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do w?a?ciwego Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nale?y do??czy? nast?puj?ca dokumentacj?:

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn? laboratoriów do wykonywania bada? próbek wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do w?a?ciwego Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nale?y do??czy? nast?puj?ca dokumentacj?:

  - Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   pdf   ms word

  - Charakterystyka metod badawczych   pdf   ms word

  - Zestawienia wyników bada? bieg?o?ci  pdf  ms word

  - Dokumenty potwierdzaj?ce udzia? laboratorium w badaniach bieg?o?ci oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora bada? PT

  - Wzory sprawozda? z bada? wydawanych przez laboratorium

  - Wykaz osób autoryzuj?cych sprawozdania z bada?  pdf  ms word

  - Lista pracowników upowa?nionych do pobierania próbek wody  pdf  ms word